WŁOSZCZOWA
Kwatera żołnierzy 1914 - 1915 r. na cmentarzu katolickim
Plan cmentarza z 1929 roku.
W głębi  cmentarza, na prawo od głównej alejki, przy  ścieżce kwatera
w betonowym obramieniu. Na kwaterze leży cementowa płyta, jeszcze
w latach osiemdziesiątych był  na  niej  wyryty  napis:  NIEZNANYM
ŻOŁNIERZOM  /  POZNANIAKOM  /  ZW. STRZELECKI  /  1914 -
1934. Kwatera stanowi  pozostałość większej  dzielnicy  wojennej, poło-
żonej pod  murem  cmentarza ( obecnie nie istniejącym ).  W  czterech 
rzędach zgrupowano kilkadziesiąt  mogił, na których  ustawiono drew - 
niane i żeliwne krzyże. W 1929 r. mogiły nadsypano i ustawiono żeliw - 
ne krzyże z zapasów pozostawionych w miejscowym magazynie.
Obecnie teren zajęty przez nowe pochówki, został tylko ten jeden krzyż.
Spoczywa tu 183 żołnierzy armi niemieckiej, 178 rosyjskiej i 19 austro-
węgierskiej, w tym  ekshumowani w drugiej  połowie lat tzydziestych z 
cmentarzy wojennych w Lipiu B, Mieczynie, Sułkowie,  i Włoszczowej - 
Gorajku
Do góry strony