UCISKÓW
Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r.
Cmentarz po lewej stronie szosy Nowy Korczyn - Busko, widoczny między polami
i lasem sosnowym. Założony na planie  prostokąta o zaokrąglonym  tylnym  boku,
otoczony  wałem  ziemnym z wejściem od strony szosy. Wewnątrz,  bliżej  wejścia,
kopiec  ziemny z kwaterą biegnącą u jego podnórza; wzdłuż  wału po obu stronach
kopca kwatery sięgające jego  tylnej krawędzi;  za  kopcem 22 kwatery  w  trzech 
rzędach.  Na kopcu  krzyż z żelaznych rur, do  którego  przymocowany  wycięty  w 
blasze orzełek wojskowy z rytym napisem. Przed  kopcem trzy  mogiły  ziemne, za     
nim dwie. Spoczywa tu 1366  żołnierzy  armii  rosyjskiej i 479 austro - węgierskiej,
poległych głównie jesienią i w drugiej połowie  grudnia 1914 r. Spoczywali  tu  rów-
nież żołnierze Armii Radzieckiej,  ekshumowani  i  przeniesieni stąd w latach  pięć-
dziesiątych. Cmentarz założony przy pomocy miejscowej ludności, która m.in. usy-
pała kopiec i wały. Ekshumowanych i przeniesionych z okolicy żołnierzy pochowa-
no w kwaterach, w trzech pojedynczych mogiłach pochowano oficerów, zaś w dwóch
mogiłach prawdopodobnie żołnierzy z 1939 roku.  Na  kwaterach  ustawiono  drew-
niane krzyże, na kopcu duży  drewniany  krzyż z napisem. W  latach  trzydziestych
cmentarz obsadzono krzewami i drzewami.
Szkic cmentarza