TCZYCA
Mogiły żołnierzy 1914 r. na cmentarzu katolickim
Pierwotnie na lewo od alejki wejściowej przed kostnicą znajdowało      
się 14 mogił. Mogiły w jednym rzędzie posiadały  drewniane  krzy-
że. Spoczywa tu  12  żołnierzy  armii  rosyjskiej i 3 austro - węgier-
skiej poległych w listopadzie i grudniu 1914 r.
Szkic cmentarza wojennego z 1921 roku