SKALBMIERZ
Cmentarz żołnierzy 1914 - 1915 r. i 1939 - 1944 r. w obrębie cmentarza katolickiego
Szkic cmentarza wojennego na cmentarzu katolickim
Cmentarz  założony w górnej ( południowo - zachodniej ) części
cmentarza katolickiego, na prawo od alejki. Zawiera 10 podłuż-
nych kwater i 7 mogił z przodu. Z tyłu, przy  ogrodzeniu  nasyp
ziemny na planie prostokąta ( 20 x 5,5 m. ) ze stromo ściętymi
bokami. Na nasypie dwa cementowe krzyże. Nasyp  jest  jedy-
ną widoczną pozostałością pierwotnego cmentarza z I wojny.
Przed nasypem kwatery i mogiły obwiedzione betonowym kra- 
wężnikiem, przestrzeń między nimi oraz boki wyłożone płytami
chodnikowymi. Na kwaterach betonowe  krzyże  oraz  pomnik, 
bliżej  nasypu  niewielki  obelisk.  Pomnik  w  formie  obelisku,
zwieńczonego stylizowanym orłem. 
Spoczywa tu 263 żołnierzy armii austro - węgierskiej i 43 rosyj- 
skiej, poległych w 1914 - 1915 r. Cmentarz urządzono prawdo-
podobnie w 1918 r. na planie zbliżonym  do  strzelnicy. Z trzech
stron obwiedziono go  wałem,  z  którego  zachowała  się  tylna     
część ( nasyp ). Wewnątrz znajdowały się kwatery z drewniany-   
mi krzyżami. Po II wojnie światowej na  miejscu  pochówków  z
I  wojny  zlokalizowano  kwatery  żołnierzy 1939 r.  oraz  ruchu
oporu.  W  1987 r. działacze  z  Koła  Terenowego  Stronnictwa
Demokratycznego w Skalbmierzu  umieścili na nasypie brzozo-
wy krzyż z tabliczką, na której napis:
CIENIOM | BOHATERÓW | POLEGŁYCH | W WALCE | 
O NIEPODLEGŁOŚĆ | 1914 - 1918 | 1939 - 1945.