OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
Kwatery żołnierzy 1914 - 1915 r. na cmentarzu katolickim przy ulicy Denkowskiej
Po lewej stronie alejki skręcającej w prawo od głównego wejścia,
23 kwatery na zeskarpowanym  terenie  opadającym w kierunku
północnym. Kwatery w czterech rzędach w betonowych  obramie-
niach z betonowymi  krzyżami, na których  były  resztki  srebrnej
farby. Na większych  kwaterach były po dwa  krzyże, na  pozosta-       
łych po jednym. Na dwóch kamienne płyty: Jana Kasnera + 1910
i Jana Wilińskiego + 1915 r. Między kwaterami alejki porośnięte  
trawą. Pochowano tu 133 żołnierzy  armii  rosyjskiej,  74  austro - 
węgierskiej i 20 niemieckiej, w tym ekshumowanych i przeniesio-
nych w latach  trzydziestych z cmentarzy  wojennych w Ostrowcu          
( Ostrówek ) i Nietulisku  Fabrycznym. Spoczywa tu również  oko-
ło 30 żołnierzy Wojska Polskiego, poległych w 1939 r.
Spoczywał tu także legionista, którego szczątki w 1939 r. przenie-
siono na Cmentarz  Legionowy w Górach Pęchowskich  koło  Kli-
montowa. Pierwotnie  dzielnica  wojenna  obejmowała  ponad 100 
mogił zgrupowanych w kilku rzędach. W 1929 r. mogiły zaopatrzo-     
no w nowe krzyże, łacińskie i rosyjskie. Na środku ustawiono du-
ży drewniany krzyż. W połowie lat siedemdziesiątych na miejscu
mogił wytyczono nowe kwatery i wygrodzono betonowym krawęż-
nikiem, drewniane krzyże usunięti i ustawiono betonowe.
Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r.

Cmentarz przeniesiony. Pierwotnie  założony za miastem ( w Ostró-
wku ) między polami. Ogrodzony był  kamiennym  murem i obejmo-
wał kilkanaście mogił z drewnianymi krzyżami. W 1929 r. cmentarz
wyremontowano. Spoczywało tu 36  żołnierzy  armii  rosyjskiej,  32
austro - węgierskiej i 14  niemieckiej  ekshumowanych w  1939 r. i 
przeniesiono na dzielnicę wojenną cmentarza katolickiego w Ostro-
wcu.
Szkic dzielnicy wojennej 1914 - 1917 z lat osiemdziesiątych ub. wieku
Cmentarz wojenny 1914 - 1917 na cmenta-
rzu parafialnym, szkic z ok. 1929 r.
Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim,
szkic z ok. 1926 r.
Do góry strony