OPATOWIEC
Cmentarz wojenny 1914 - 1914
Cmentarz położony jest po lewej stronie szosy Nowy Korczyn -
Opatowiec na zapleczu budynku mieszczącego Nadzór Wodny
w Opatowcu. Usytuowany na placu wygrodzonym siatką z me -        
talową bramką i częściowo  drewnianym płotem.  Założony na 
planie zbliżonym do elipsy, wygrodzony fosą i wałem ziemnym.
Na  środku  kopiec ze ściętym  wierzchołkiem, na którym stał
drewniany krzyż o wys. ok. 3,5 m. Cmentarz porośnięty trawą.
Pochowano tu 501 żołnierzy  armii  austro - węgierskiej  i  336
rosyjskiej, w tym ekshumowanych i przeniesionych w 1937 r.z 
cmentarzy w Charbinowicach i Czarkowach.  Prawdopodobnie 
spoczywa tu również 2 żołnierzy Wojska  Polskiego, poległych         
w 1939  roku.  Pierwotnie  na  kopcu  umieszczono  drewniany 
krzyż nakryty daszkiem. Na jego poprzecznym ramieniu i czte-
rech belkach poniżej wyryto napisy:
''PRO PATRIA, HIER RUCHEN VEREINT, 87 OSTERR.-
UNGARN., 75 RUSSEN, 1914 - 1915''.
Między kopcem a wałem były mogiły z drewnianymi krzyżami,
na których wyryto nazwiska poległych.
Szkic cmentarza wojennego w opatowcu