CMENTARZE I MOGIŁY NIE ZACHOWANE
ANTONIELÓW   gm. Łopuszno
Mogiły żołnierzy 1914 - 1915 r. na cmentarzu ewangelickim 
Mogiły nie zachowane. Pierwotnie odgrodzone od pozostałej części cmentarza szpalerem drzew, posiadały krzyże z napi-
sami.  W 1926 r. przeprowadzono prace remontowe,  m. in. nadsypano mogiły i uzupełniono brakujące  krzyże. Obecnie
teren cmentarza zarośnięty i zdewastowany. Pochowano tu 37 żołnierzy armii niemieckiej, głównie z 6, 7, 23 i 133 Pułku
Piechoty Landwery oraz 2 żołnierzy armii rosyjskiej, poległych w grudniu 1914 i od stycznia do maja 1915 roku.
BAŁTÓW  gm. w miejscu
Mogiła żołnierza I wojny światowej na cmentarzu katolickim.
Mogiła nie odnaleziona. Pochowano tu podoficera armii niemieckiej poległego w 1914 lub 1915 roku.

BARTOSZOWINY  gm. Nowa Słupia

Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r.
Cmentarz nie zachowany. Założony po prawej stronie szosy Kielce - Nowa Słupia przy nie istniejącej już kapliczce. Posiadał
kamienne ogrodzenie i furtkę drewnianą; na kwaterach stały drewniane krzyże. Przez część terenu dawnego cmentarza pro-
wadzi obecnie szosa, resztę porasta murawa.
Pochowano tu 30 żołnierzy armii austro - węgierskiej i 22 rosyjskiej,  poległych głównie w listopadzie 1914 roku.  Spoczywał        
tu też nieznany legionista przeniesiony w 1930 roku na Cmentarz Wojsk Polskich 1863 - 1921 w Kielcach.                     

BOCHENIEC  gm. Małogoszcz
Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r.   nr. I
Cmentarz przenesiony. Założono go przy drodze do Woli Tesserowej, otoczony był murem kamiennym z kapliczką. Wewnątrz
ustawiono duży, drewniany krzyż na środku i mniejsze na mogiłach. W 1927 roku cmentarz wyremontowano i umieszczono ta-
blicę z wykazem poległych. 
Pochowano tu 53 żołnierzy armii nemieckiej z 1, 47, i 51 Pułku Piechoty Landwery, poległych  głównie w grudniu  1914 r. i od 
stycznia do maja 1915 r. W 1937 r. żołnierskie szczątki ekshumowano i przeniesiono na cmentarz wojenny 
 IV w Małogoszczu
Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r.   nr. II
Cmentarz  przeniesiony. Założony  na  górze, w  lesie, na  lewym                                                                                                          
 brzegu rzeki Łososiny. Zawierał wspólną mogiłę w formie schod-                                                                                                    
kowego nasypu ze ściętym wierzchołkiem, na którym  ustawiono                                                                                                          
trzy duże, drewniane krzyże: jeden  prawosławny i dwa rosyjskie.                                                                                        
Pochowano  tu  35  żołnierzy  armii  rosyjskiej, ekshumowanych i                                                                                          
przeniesionych  w  1937  r.  na  cmentarz   wojenny  numer                                                                                               
IV w Małgoszczu.
CHARBINOWICE  gm. Opatowiec
Cmentarz wojenny 1914 - 1915
Cmentarz przenesiony. Obejmował ponad  30 mogił  wygrodzonych                                                                                                     
wałem i fosą. Spoczywało tu 122 żołnierzy armii austro-węgierskiej                                                                                                        
i 8 rosyjskiej, ekshumowanych w  1937  roku  i  przeniesionych  na                                                                                                          
cmentarz wojenny w Opatowcu.

CHODÓW  gm. Charsznica
Mogiły żołnierzy z 1914 -1915 roku na cmentarzu katolickim.                                                                                                                  
Mogiły nie odnalezione. Pochowano tu 8 żołnierzy armii austro-wę-                                                                                                         
gierskiej i 2 rosyjskiej.                                                                                                                                  

CZAJĘCICE   gm. Waśniów
Cmentarz wojenny 1914 - 1915 rok.
Cmentarz przeniesiony. W kilkunastu mogiłach spoczywało 45 żoł-                                                                                                          
nierzy armii rosyjskiej, 22 austro-węgierskiej i 15 niemieckiej. 
W                                                                                                         
drugiej połowie lat trzydziestych żołnierskie szczątki  ekshumowa-                                                                                                          
 no i przeniesiono  na dzielnicę  wojenną  cmentarza  katolickiego                                                                                                            
 w Nowej Słupi.

GRZYBOWA GÓRA  gm. Mirzec
Cmentarz wojenny z lat 1914 - 1915.
Cmentarz przeniesiony. Założony przy drodze przez wieś, otoczony  był  kamiennym  murem.  Spoczywali  tu  żołnierze  armii 
niemieckiej,  których  szczątki na początku lat  trzydziestych ekshumowano  i przeniesiono na dzielnicę  wojenną  cmentarza 
katolickiego w Mircu.    

GRZYMAŁKÓW  gm. Mniów
Mogiły żołnierzy 1915 roku na cmentarzu katolickim.
Mogiły nie zachowane. Pierwotnie dzielnica wojenna obejmowała 6 mogił z drewnianymi krzyżami. W 1927 roku mogiły nadsy-
pano i ustawiono duży drewniany krzyż z wykazem poległych. Pochowano tu 29 żołnierzy armii rosyjskiej, m.in. z 4 Newskiego
Pułku Piechoty, poległych od lutego do maja 1915 roku.

JURKÓW  gm. Wiślica

Cmentarz wojenny z 1914 - 1915 roku.
Cmentarz przeniesiony. Obejmował kilkadziesiąt mogił. Spoczywało tu 107 żołnierzy armii austro - węgierskiej i 77 rosyjskiej
ekshumowanych w 1937 roku i przeniesionych na dzielnicę wojenną cmentarza katolickiego w Chrobrzu.
Pochowany był tu również legionista, ekshumowany i przeniesiony na Cmentarz Legionowy w Czarkowach.

KALINA WIELKA  gm. Słaboszów
Mogiły żołnierzy z 1914 - 1915 roku na cmentarzu katolickim.
Mogiły nie zachowane. Piewotnie zlokalizowane w prawym górnym rogu cmentarza, zaopatrzone w drewniane krzyże. Obecnie
teren zajęty przez nowe pochówki. W mogiłach pochowano 2 żołnierzy armii rosyjskiej.

KIJE  gm. w  miejscu
Cmentarz wojenny z lat 1914 - 1915.
Cmentarz przeniesiony. Pierwotnie był wygrodzony wałem ziemnym i obejmował w tylnej części nasyp ziemny, z częścią środ-
kową niższą i bocznymi wyższymi wysuniętymi do przodu. Na nasypie umieszczono  duże  drewniane krzyże: cztery  łacińskie, 
dwa lotaryńskie i jeden rosyjski. Przed nasypem zlokalizowano cztery rzędy mogił. Spoczywało tu 189 żołnierzy armii austro-
węgierskiej i 135 rosyjskiej, ekshumowanych w 1937 roku i przeniesionych na cmentarz wojenny w Pińczowie.         

KOZŁÓW  gm. Małogoszcz 
Mogiła żołnierzy 1914 -1915 .
Mogiła nie odnaleziona. Prawdopodobnie pochowano w niej 3 żołnierzy armii niemieckiej.

KRYNKI gm. Brody
Mogiły żołnierzy 1914 - 1915 r.
Mogiły nie zachowane. Pierwotnie dzielnica wojenna obejmowała kilkanaście mogił z brzozowymi krzyżami. Obecnie  teren
dzielnicy wojennej zajęty przez nowe pochówki. Pochowano tu 17 żołnierzy armii rosyjskiej, 4 niemieckiej i 2 austro-węgier-
skiej.

KSIĄŻ WIELKI gm. w miejscu
Mogiły żołnierzy 1914 - 1915 r.
Mogiły nie zachowane. Pierwotnie dzielnica wojenna ogrodzona kamiennym murem obejmowała  kilka  mogił z drewnianymi
krzyżami. Obecnie teren zajęty przez kwatery ofiar II wojny światowej. Pochowano tu 9 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 5
rosyjskiej i 2 nieznanej przynależności armijnej.

KUCZÓW gm. Brody
Cmentarz wojenny 1915 r.
Cmentarz  przeniesiony. Pierwotnie  założony w lesie  przy  drodze,  ogrodzony był murem  kamiennym z drewnianą  bramką. 
Obejmował kilkanaście  mogił  z  dębowymi  krzyżami. Spoczywało tu 36 żołnierzy  armii  niemieckiej, głównie ze  133  Pułku
Piechoty Landwery i 1 z armii  austro-węgierskiej,  poległych w drugiej  połowie  maja 1915 r. W 1936 r. żołnierskie szczątki 
ekshumowano, i przeniesiono na dzielnicę wojenną cmentarza katolickiego w Pawłowie.

KUNÓW gm. w miejscu
Mogiły żołnierzy 1914 - 1915 r. na cmentarzu katolickim
Mogiły nie zchowane. Pochowano w nich 14 żołnierzy armii rosyjskiej i 4 niemieckiej. Pierwotnie mogiły żołnierzy niemieckich
zlokalizowano na cmentarzu, natomist żołnierze rosyjscy prawdopodobnie  spoczywali poza obrębem  cmentarza, za dzwonnicą
przy murze. Obecnie teren na cmentarzu zajęty przez nowe pochówki; za dzwonnicą jest łąka.

KURZELÓW gm. Włoszczowa.
Mogiła żołnierzy 1914  1915 r. na cmntarzu katolickim.
Mogiła nie odnaleziona. Na początku lat trzydiestych mogiłę zaopatrzono w dwa drewniane krzyże z napisami oraz ogrodzono
żerdziami na słupach.
Pochowano w niej 37 żołnerzy armii rosyjskiej.

LESZCZYNY gm. Górno
Mogiły żołnierzy 1914 - 1915 r. na cmentarzu katolickim starym
Mogiły nie zachowane. Pierwotnie dzielnica wojenna obejmowała kilkanaście  mogił z drewnianymi krzyżami. W drugiej poło-
wie lat dwudziestych mogiły nadsypano i uzupełniono  brakujące  krzyże. Pochowano tu  prawdopodobnie 304 żołnierzy armii
rosyjskiej i 12 austrowęgierskiej, poległych głównie w listopadzie 1914 r.

LEŚNICA gm. Małogoszcz
Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r.
Cmentarz  nie zachowany. Pierwotnie  założony we wsi przydrodze ogrodzony był kamiennym murem. Obejmował kilka mogił        
oraz duży drewniany krzyż z klęcznikiem. W 1927 r. cmentarz wyremontowano. Obecnie teren cmentarza zajęty przez pastwis-        
ko i drogę. Pochowano tu 27 żołnierzy armii niemieckiej poległych m.in. w grudniu 1914 r.
LIPIE  gm. Krasocin
Cmentarz wojenny z lat 1914 - 1915.
Cmentarz przeniesony. Pierwotnie założony  w  polach, był  ogrodzony  murem  kamiennym z kapliczką. Obejmował kilkanaście
mogił z drewnianymi krzyżami oraz trzy duże drewniane krzyże. W 1927 roku cmentarz  wyremontowano. Spoczywało  tu  71 żoł-
nierzy armii niemieckiej i prawdopodobnie 9 austro - węgierskiej, poległych głównie 18 grudnia 1914 roku. W 1937 r.żołnierskie 
szczątki ekshumowano i przeniesiono na dzielnicę wojenną cmentarza katolickiego we Włoszczowej.

MIECHÓW 
 
Mogiły żołnerzy z lat 1914 - 1917 na cmentarzu ktolickim.
Mogiły nie zchowane. Pierwotnie zlokalizowane w zachodniej części cmentarza, pod murem (obecnie już nie istniejącym). Dziel-
nca wojenna obejmowała kilkadziesiąt mogił zgrupowanych   kilku rzędach.  Na mogiłach były drewniane  krzyże z tabliczkami,
na których wyryto nazwiska poległych. Obecnie teren zajęty jest przez nowe pochówki.
Pochowano tu 520 żołnierzy armii  rosyjskiej i 14 austro - węgierskiej, poległych głównie od stycznia do maja 1915 roku.

MIECZYN  gm. Krasocin
Cmentarz wojenny z lat 1914 - 1915.
Cmentarz przeniesony. Założony był przy drodze we wsi, przy istniejącej wcześniej kapliczce, ogrodzony był murem kamiennym
z drewnianą bramką. Obejmował kilkanaście mogił z drewnianymi krzyżami. W 1927 roku cmentarz wyremontowano: ustawiono
nowe ogrodzenie i drewniane krzyże. Zachowała się murowana kapliczka.
Spoczywało tu 27 żołnierzy armii niemieckiej, m.in. z 6, 37 i 46 Pułku Piechoty Landwery, 3 armii austro - węgierskiej i 11 rosyj-
skiej, poległych  głównie w grudniu 1914r. i od stycznia do maja 1915 roku. W 1936 roku szczątki  ekshumowano i przeniesiono
na dzielnicę wojenną cmentarza katolickiego we Włoszczowej.
Do góry strony
Dalej
 
Przy tej kapliczce w Mieczynie znajdował się cmentarz z I wojny św.
Cmentarz w Bocheńcu - zdjęcie z 1918 r - opisane z tyłu
Szkic cmentarza nr II w Bocheńcu
W tym miejscu był cmentarz wojenny z I w. św. w Leśnicy
Cmentarz w Leśnicy - zdjęcie z 1918 roku
Cmentarz w Lipiu - zdjęcie z 1918 roku - opisane z tyłu
Plan cmentarza wojennego w Mieczynie z 1917 r.