MNIN
Mogiły żołnierzy 1914 - 1915 r. na cmentarzu katolickim
Jeszcze w latach osiemdziesiątych widoczne były mogiły  zlokali-
zowane w środku  cmentarza, na  prawo od głównej  alejki w kie-
runku muru ogrodzeniowgo. Były widoczne w postaci  trzech róż-
nej długości rzędów. ( Szkic ). Zarośnęte były chaszczami, w któ-
rych leżały trzy żeliwne krzyże z napisami:

KRIEGSFRW. / HELMUTH / PEUTZ / L.J.R.23/6 K. / + 2.3.1915
- UNTOFF. / EMIL / HOLLATZ / L.J.R.9/8 K./ + 2.2.1915
- WEHRMANN / VIKSTRITT / MALLER / M.G.K.J.R.2/3 K. / + 20.12.1914

O ogrodzenie cmentarza były oparte dwa  żeliwne  krzyże z napi-
sami:

ERS. RES. / MAX / ANSORGE / L.J.R.23/4 K. / +  20.2.1915 
GEFREITER / PAUL / NETZEL / L.J.R.9/8 K. / +  23.1.1915

Spoczywa tu 69 żołnierzy  armii  niemieckiej, 11 austro - węgier-
skiej i prawdopodobnie 1 legionista.
Pierwotnie mogiły zajmowały większy teren cmentarza i ciągnęły
się od głównej alejki na prawo aż do ogrodzenia.  Znajdowało się
na nich sporo żeliwnych krzyży z napisami.
Obecnie pierwotne rozplanownie mogił zatarte  nowymi  pochów-
kami, nie zachowała się już żadna mogiła ani krzyż, widoczne jesz-
cze w latach oiemdziesiątych.
Widok miejsca, w którym znajdowały się kwatery pierwszowojenne.