KIELCE
Cmentarz Wojsk Polskich  1863 - 1921 r.
Szkic cmentarza
Cmentarz  położony  w  obrębie  Polskiego  Cmentarza
Wojskowego przy ulicy ks. P. Ściegiennego. 
Cmentarz  na  lewo  od  wejściowej  alejki,  założony  na 
planie prostokąta ( 26 x 78,5 ), w ogrodzeniu z żelaznych
rur między kamiennymi słupkami. Wewnątrz 102 kwate-
ry i 32 mogiły w 8 rzędach. W pierwszym rzędzie pomnik
z kamienia przedstawiający  orła z rozpostartymi  skrzy-
dłami, na postumencie. Z przodu pomnika wykuty napis:
1863  -  1921 / BOHATEROM  / WALK / O / NIEPOD-
LEGŁOŚĆ / POLSKI. Przed pomnikiem  leżąca  kamie-
nna  płyta  z  wyrytym  napisem:  NIEZNANEMU  ŻOŁ-
NIERZOWI / KIELCE / 12-IV-1925 R.
Przy ogrodzeniu cmentarza żeliwne krzyże z napisami:
- Ś. P. / BOGDAN DERYCH / LEGJONISTA POLSKI
- Ś. P. / LEOPOLD WITKOWSKI / LEGJONISTA POL-
SKI / + 30-IX-1914 R.
POLN. LEGIONAR. / WALENTY / WIĄCKOWSKI / PRO PATRIA /
+ 20.9.1914
GEFREITER / KASIMIR / PIOTROWICZ / POLN.  LEGIONAR /
+ 22.12.1916
Ś.P. JÓZEF PARACHONIAK / KAPRAL / I. BRYG. LEG.POL. / +
9-V.1918 R.
Ś. P. / NIEZNANY CHORĄŻY / LEGJONÓW POL. / 24-X.1914 R.
Pod ogrodzeniem kilka kwater i mogił powstańców 1863 r. i legio-
nistów zmarłych w późniejszych latach. Prawdopodobnie spoczywa
tu ok. 400 żołnierzy Wojska  Polskiego poległych  w  latach  1919 -
1920 oraz kilknastu  legonistów  poległych w latach  1914 - 1918 i 
powstańców 1863 roku zmarłych w okresie międzywojennym.
W latach 1918 - 1921 do grzebania  poległych  legionistów i żołnie-
rzy  Wojska  Polskiego  zaczęto  wykorzystywać  pierwotny  teren
cmentarza prawosławnego. W 1930 r. tę część cmentarza uporząd-
kowano i wydzielono jako osobną  dzielnicę Wojskowego Cmenta-
rza Garnizonowego.
W Kielcach także na dawnym cmentarzu ewangelickm ( obecnie
komunalnym ) były mogiły i pomnik żołnierzy 1914 - 1918 r.
Mogiły nie zachowane. Pierwotnie zlokalizowne w lewym górnym
rogu cmentarza pod murem.  Dzielnica wojenna  obejmowała  ok.
350 mogił z żeliwnymi, drewnianymi i kamiennymi krzyżami oraz
żeliwnymi tablicami na betonowych  podstawach. Między  mogiła-
mi ustawiono  pomnik z marmuru, na którym  umieszczono napis:
DEM ANDEKEN DER HIER RUHENDEN HELDEN.
W drugiej połowie lat dwudziestych mogiły  uporządkowano, nap-
rawiono żeliwne krzyże, oraz ustawiono nowe - dębowe.
W końcu 1929  roku  ekshumowano  ok. 20 żołnierzy armii  włos-
kiej ( jeńców ) i przeniesiono na nowo zakładany cmentarz włoski
w Warszawie.  W  1930 r.  w  związku  z  urządzaniem  Cmentarza
Wojsk Polskich w Kielcach, przeniesiono stąd kilku  legionistów.
Istniejący pomnik wykorzystano jako postument dla rzeźby  orła.
Obecnie teren dzielnicy wojennej zajęły nowe pochówki.
Spoczywa tu ok. 400 żołnierzy armii austro - węgierskiej i niemie-
ckiej. Na dawnym cmentarzu prawosławnym także znajdowały się
mogiły z lat 1914 - 1918. Mogiły już nie istnieją. Pierwotnie  dziel-
nica wojenna obejmowała kilkadziesiąt mogił z drewnianymi krzy-
żami. W 1926 roku mogiły uporządkowano  oraz  ustawiono duży,
drewniny krzyż z wykazem  poległych.  Obecnie  teren  zajęty przez
nowe pochówki.
Na starym cmentarzu mahometańskim znajdowały się dwie  mogiły
zaopatrzne  w drewniane  tablice, na których  wyryto  gwiazdę i pół-
księżyc. Prawdopodobnie pochowano w nich 2 żołnerzy armii  rosyj-
skiej z 318  Czarnojarskiego  Pułku  Grenadierów. Mogiły  już  nie
istnieją. Teren cmentarza zajęty przez prywatne posesje.
Na cmentarzu katolickim nowym przy ul. Ściegiennego,  przy  alej-
ce biegnącej wzdłuż muru cmentarnego, mogiła z kamiennym krzy-
żem. Na krzyżu  wyryty  napis: Ś. P. / STEFAN  TERCZ / podof. 6
p.p.Leg.Polsk. /lat 21 + 17-IV 1918.
Zachowana mogiła stanowi  pozostałość  większej dzielnicy  wojen-           
nej. Prawdopodobnie w 1916 r. ekshumowao stąd  ciała  kilkudzie-           
sięciu żołnierzy i przeniesiono na nowo urządzaną  dzielnicę wojen-
ną na cmentarzu ewangelickim w Kielcach. W 1927 r. pozostałych
kilkanaście mogił  uporządkowano, ustawiono  drewniane  Krzyże
oraz  kamienny  krzyż na mogile legionisty  Tarcza.  Spoczywa  tu
prawdopoobnie kilkunastu żołnierzy armii austro - węgierskiej.
Prawdopodobnie spoczywało tu równierz kilku legionistów.
Do góry strony