JĘDRZEJÓW
Kwatery żołnierzy 1914 - 1918 r. na cmentarzu katolickim przy ulicy Kieleckiej
 
JĘDRZEJÓW - PODKLASZTORZE
Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r. na cmentarzu katolickim przy ulicy Konarskiego
Po prawej stronie alejki prowadzącej od bocznego wejścia      
na tarasie  są  pozostałości  kwater w postaci  niewielkich 
pagórków ziemnych i wału od strony alejki wejściowej.Te-    
ren pochówków porośnięty jest trawą i drzewami. Z dwóch 
stron wygrdzony  jest alejkami, z pozostałych stron są no-    
we pochówki, które zajęły część tereny  dzielnicy cmenta-      
rza wojennego. Trzynaście  kwarer jest wyraźnie  wyodrę- 
bnionych, na których jest 7 żeliwnych krzyży, jeden krzyż 
drewniany i dwa krzyże z patyków. Spoczywa tu prawdopo- 
dobnie 79 żołnierzy armii austro - węgierskiej oraz 3 legio-       
nistów. W oklicy spoczywało  również  32  żołnierzy  armii 
rosyjskiej, ale ich pochówki nie zachowały się. Pierwotnie 
dzielnicę wojenną  założono w części  prawsławnej cmenta-     
rza. Zlokalizowano  tu  kilkadziesiąt  mogił z drewnianymi 
i żeliwnymi  krzyżami  oraz kamienną  tablicą  z  napisami. 
W mogiłach przy kamiennych kopczykach pochowano ofi-      
cerów. Krzyże są zardzewiałe, niektóre uszkodzone.
Jędrzejów przechodził kilka razy z rąk do rąk. Cmentarze 
powstawały głównie przy szpitalach.
                       Na żeliwnych krzyżach są napisy:

LDST.JAGER | JOSEF | LEOPOLD | K.U.K.F JAG.B10 | + 5. 5. 1915
ZIVIL | MATEUS | NIKOLAJCIK | + 11. 02. 1915
1 TAPFERER | OST.UNG | KRIEGE | K.U.K.J.R8/9 K
LDST.JAGER | KARL | WEISNGER | K.U.K.F.JAG.B10 | + 16. 3. 1915
HIER  RUCHT | 1 OST.UNG. |  KRIEGER  |  PRO PATRIA  |  MORTUI
ERS.RES.  |  JOHANN | WEBER  | K.U.K.J.R.49/1 K  | + 26. 1. 1915
JAGER | EDUARD | GIMBEL | K.U.K.F.JAG.B.10  | +  10. 3. 1915
Cmentarz  położony jest na lewo od  wejścia,  w  narożniku 
cmentarza katolickego, między główną alejką murowanym
ogrodzeniem, od strony  połudn. - zachodniej  i  przy alejce 
ograniczony nowymi  pochówkami, które w znacznej części 
zajęły obszar cmentarza wojennego. Cmentarz usytuowany
jest na planie zbliżonym do prostokąta, z  drewnianą  kapli-       
czką i żeliwnymi krzyżami, zgrupwanymi w czterech rzędach      
( 34 krzyże ) i w formie  skupiska  przy  kaplicy  27  krzyży. 
Cmentarz porośnięty jest trawą  i zadbany.  Na  cmentarzu 
wojennym jest kaplica która stanowi unikatowy  obiekt  na 
terenie dawnego województwa  kieleckego  ze  względu  na  
formę i wyposażene wnętrza. Kaplica  jest drewniana, osza- 
lowana, na  planie  prostokąta  ( 340 x 450 cm ),  z  dachem 
dwuspadowym krytym  papą i wieżyczką  z  sygnaturkę. W 
elewacji frontowej ośmiokątny portal zbity  z  belek.  Okna       
w elewacjach  bocznych  prostokątne z ostrołukowymi dasz- 
kami, w szczytach - ośmioboczne. Wnętrze  nakryte  spłasz- 
czoną  kolebką, szalowane, w latach  osiemdziesiątych  mia-      
ło jeszcze resztki tapety.
Ołtarz w półkolistej obudowie z gałęzi wykonany z bali brzozowych i 
sosnowych oraz gałęzi. Do mensy przybite były dwa greckie krzyże.           
W predelli  obraz  na desce  Matki  Boskiej z Dzieciątkiem w obra-       
mieniu z gałęzi zwieńczonym  krucyfiksem; na obrazie u dołu  napis              
III. Maria Mutter  Gottes  bit  fur  uns. Po bokach aedicule. Przed 
wejściem dwie kmiene kule na murowanych podstawch. Kaplica by-            
ła kiedyś wykorzystywna przez  grabarza  na  magazyn.  Kapliczka      
sprawia wrażenie  zadbanej.  Na  żeliwnych  krzyżach  znajdują  się          
napisy:

GERREITER  |  PAUL | EICHELROTH  | 3 THUR.J.R.71/11 | + 29.9.1914
LDST.JAGER | FRANZ | MUSIL | K.U.K.F.JAG.B.17 | + 25.4.1915
LDST.JNFT.  | JOSEF | KASTNER | K.U.K.J.R.4/11 K  | + 7.5.1915
LDST.JNFT.  |  PETER | MLADINOV | K.U.HONF.R.7/1 K | + 11.6.1915
JNFANT | FRANZ | KRISTO | K.U.K.J.R.4/GK | + 11.5.1915
KORPORAL | JOHANN | COLLUSI | K.U.K.F.A.R.7/3 K | +4.3.1915
KANONIER | FRANZ | SORANZ | K.U.K.SCH.H.D.Z./2 | + 10. 6. 1915
LDST.JNF. | FR. BRUNN- | THALLER | KU.K.J.R.99/15 K | + 6.6.1915
ZIV.KUTSCHER | JUAN | MIHALIC | + 19.2.1915
JNFANT. | FRANZ | TRUST | K.U.K.J.R.4 | + 1.1. 1915
RITTM. | KARL | V.PETROVITS | K.U.K.HUS.RGT.3 | + 1.1. 1915
JNFANT. | EDUARD | GENZA | K.U.K.J.R.8/7.K. | + 2.3.1915
ZIV. KUTSCHER. | MICHAEL | DOCZI | STAFFEL  6/4 | + 1.3.1915
HUSAR | JOHANN | MELIS | K.U.K.HUS.RGT.16 | + 23.12.1914
FAHR.SOLD. | JMRA | VEKANY | KU.K.LOK.F.B.N. | + 10.7.1915
RES.JNFT. | RUDOLF /| HOTAR | K.U.K.JR.99 | + 5.1.1915
JAGER | KARL / SCHAGER | K.U.K.JAG.B.10 | + 27.3.1915
JNFT. \ ANTON | WALLNER | K.U.K.J.R.4/10 K | + 27.5.1915
MUSKETIER | ROMAN | BILINSKI | L.J.R.51/12 | + 29.11.1914
R.fahrkan | JOHANN | WAGNER | K.U.K.F.H.R.25/3 | + 5.4.1915
JAGER | JOHANN | GRINDLING | K.U.K.F.JAG.B.10 | + 7.4.1915
LDST.JAGER | F.WINTER- | BACHER | K.U.K.F.JAG.B10 | + 15.3.1915
VERPFL.SOLD. | WENZEL | PATEK | MIL.V.MAG.PRAG. | + 6.7.1915
EISENBAHN | NIKIFER | PINCZAK | SICH. A.LDST.J.R.20 | +++
RES-ULANE | JOSEF | MATRAS | K..LW.U.R.5/2 F | + 9.3.1915
SAPLUR | ADALBERT | KUBIN | SCH.KOLONN.23 | 6.2.1915
JNFANT. | FERDINAND | GERMAK | K.U.K.J.R.99 | +5.1.1915  JNFANT.               
JOHANN | WEBER | K.U.K.J.R.4/8 K. | + 24.1.1915
RES.JNFT. | REIMUND | KADLEC | K.U.K.J.R.99/7 K. | +1.6.1916
KANONIER | R.OSTER- | REICHER | SCH.HAUB.DV.2 | +5.5.1915
ERS.RES. | KARL | DOLIHAL | K.U.K.J.R.S. | + 1.1.1915
VORM. | DEMETRIUS | GORAL | K.U.K.J.H.R.58.B | + 18.1.1915
JNFANT. | JOSEF | SOFKA | K.U.K.J.R.99/15 | + 30.5.1015
Do początku strony
Dalej za kaplicą,  między  nowymi  pochówkami, 
kamienny nagrobek w formie niskiego obelisku
( z  wyrzeźbioną  głową Chrystusa ),  na  którym
 
wyryty  napis: " ZDE  V  PANU  ODPOCIVA  | 
FRANTIŚEK   |  TRAKAN  |  ZE  ŻIDENC  Z 
MORAWY | + 17. 5. 191K.U.K.MOB.SPIT.8/5
 |  BOŻE  OTĆE  BUD  MILOSTIV  |  ME  | 
HRISNEMU. Spoczywa tu prawdopodobnie  84 
żołnierzy armii  austro - węgierskiej, 14 niemiec-  
kiej, 45 rosyjskiej, 29 nieznanej  przynależności 
armijnej oraz 4 legionistów.  Cmentarz  założono        
w 1915 roku i ogrodzono drewnianymi żerdziami      
oraz stalowym drutem na słupach. Posiadał dwie 
bramy wejściowe z napisami u  góry: K.u k. MI-     
LI TAR FRIEDHOF. 
Wewnątrz  wybudowano  drewnaną  kaplicę,  na 
której  umeszczono  napis:  ERBAUT  | K.u.K | 
LOKOMOTIV FELDBAHN | 1915 N.1, poniżej 
nad wejściem ENDSTATION. Z  boków  kaplicy 
umieszczono dwa duże  drewniane  krzyże,  koło 
których zgrupowano w rzędach kilkadziesiąt mo-     
gił z  brzozowymi  krzyżami.  Pierwotnie  osobny   
cmentarz wojenny kilka  lat  później włączono  w   
obręb rozrastającego się  cmentarza  katolickie-      
go. W 1984 r. kaplica została poddana restaura-      
cji przez  parafię  oo. Cystersów  w  Jędrzejowie.       
W 1986 roku znajdujące się w otoczeniu kaplicy 
krzyże rozstawino wedug nowego planu, a teren 
pochówków żołnierskich obsiano trawą i otoczo-      
no krawężnikami.
HIER RUCHT | EIL | SOCHOR | K.U.K.J.R.8/9 K. + ++
JNFANT. | LEOPOLD | STURZEIS | K.UK.J.R.34/5 K. | + 24.2.1915
LEGIONAR  MIECYSLAW | PORST | P.LEG.1 BR.R. K. | + 27.6.1915
JGER | JACOB | BOSEC | K.U.K.JAG.B.31 | + 13.4.1915
JNFANT. | FERDINAND | WOLF | K.U.K.J.R.34/10 | + 4.3.1915
RES.ZUGSF. | JOSEF | RINGSMUTH | K.U.K.J.B.10/3 K  + 13.3.1915
LDST.JAGER | KARL | KONARIK | KU.K.F.JAG.B.25 | + 27.6.1915
1 TAPFERE | OSTERR.UNG. | ARTILLERIST | FURS FATERLAND | 1915
2 TAPFERE | OSTER.UNG. | KRIEGER | K.U.K.JR.13 | + JANNER 1915
F.KANONIER | ALOIS | PATERNOSTER | K.U.K.F.K.R.6/2 B. | + 16.3.1915
JNFANT. | ERNST | GEBHARDT | K.U.K.J.R.34/7 K | + 3.3.1915
ERS.RES. | JOSEF | KOSEL | K.U.KJ.R.8/2 K. | + 13.4.1915
ZUGSFUHRER | KARL JOSEF | DOLZL | K.U.J.R.4/4 K. | + 13.2.1915
JNFANT. | RUDOLF | LOICHTE | K.U.K.J.R.4/10 K. | + 16.2.1915             
BREMSER JOSEF | KLIER | PFEDEBAHN | + 20. 7.1915
LDST.JNFT. | KARL | URBANEK | K.U.K.J.R.84/11 K. | + 5.4.1915
LDST.JNFAN. | KARL | HABERMANN | K.U.K.JR.84/3 . | + 11.5.1915
LDST.JNFT. | STEFAN | WINGELBAUER | K.U.K.J.R.49/8 K | + 14.2.1915
HIER RUHT  1 OST.UNG. | KRIGER | PRO PATRIA | MORTUS
LDST.JNFT. | RICHARD | RISCHANEK | K.U.K.J.R.99/1 K. | + 25.5.1915
JNFANT. | FRANZ  SCHLUKERT | K.U.K.J.R.84/12 K. | 26.4.1915
JNFANT. | JOSEF / RADIL | K.U.K.LST.J.R.30 | + 8.4.1915
JNFANT. | HEINRIH | HORAL | K.U.K.J.R.6/9 K | + 14.2.1915
SCHUTZE | PETER | NAVRATIL | K.U.K.R.SCH.R.5/5 | + 24.12.1914
LST.JAGER | VALENTIN | SIMUNC | K.U.K.F.JAG.B.31 | + 12.2.1915
HIER RUHT | 1 OSTERR. | INFANTERIST | K.U.K.J.R.13 | JANNER 1915
ZUGSFHRER | JOSEF / STARCH | KU.K.J.R.4/1 K. | + 20.3.1915JAGE | ANDRO | 
MAJCEN | K.U.K.F.JAG. B.31  + 7.5.1915
Krzyże są zardzewiałe i niektóre połamane
Stare fotografie