JAKSICE
Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r.
Szkic cmentarza w Jaksicach
Cmentarz położony po lewej stronie linii  kolejowej Kielce-Kra-
ków i drogi  prowadzącej  do  szkoły w Jaksicach,  naprzeciwko 
przystanku kolejowego Kamieńczyce. Położony na stoku  wzgó-
rza, widoczny jest jako kępa zieleni, posiada walory krajobrazo-
we. Założony na planie  prostokąta ( 20 x 8 m ), nadsypany  z  2
stron ( wys. ok. 50 cm. ). Wewnątrz  ślady 5 mogił w postaci  pa-
górków różnej wielkości. Cmentarz porośnięty trawą.
Spoczywa tu 18  żołnierzy  armii  austro - węgierskiej i 1 rosyjs-
kiej. Pierwotnie  cmentarz  ogrodzony był  sosnwymi  żerdziami,
posiadał kilka mogił pojedynczych i zbiorowych. Na jednej znaj-
dował się  krzyż  z  napisem  poświęconym  siedmiu  żołnierzom     
austro -węgierskim. Po I wojnie światowej teren obsadzono krze-
wami i drzewkami akacji.
Brak aktualnych fotografii - opis pochodzi z końca ub. wieku.