CZARKOWY
Cmentarz wojenny legionistów 1914 - 1915 r., żołnierzy Wojska Polskiego 1939 r. i żołmierzy Armii Krajowej
Szkic cmentarza
Cmentarz  jest  położony za wsią, na wzniesieniu  wśród pól,  w  kępie
drzew przy drodze w kierunku Winiar, w pobliżu przysiółka Żukowice.
Zbudowany na planie trójkąta, dwoma bokami oparty o drogę i ścież-
kę  w  parowie,  otoczony  żywopłotem.  Na  wprost  wejścia  pomnik, 
wzdłuż prawego boku  kwatera z szeregiem  płyt  nagrobnych  płasko
leżących, n wprost  której  kwatera  z  drugim  pomnikiem,  podłużnie
usytuowana przy drugim boku trójkąta. W lewym  narożniku pojedyn-    
cza  mogiła. Pomnik  główny o wysokości ok. 6 m. w formie  schodko-
wej piramidki, betonowej zwieńczonej  krzyżem z żelaznych  rurek na
podstawie z kamiennych bloków. Krzyż jest późniejszego pochodzenia
Z przodu skośnie  leżąca  płyta z napisem: ''BOHATEROM POLEGŁYM'', nad  którym w wieńcu dębowym  dwie          
daty:  ''1914 - 1939''. Przed  pomnikiem  leżąca  płyta z napisem: ''GRÓB NIEZNANEGO ŻOŁNERZA'' oraz pła-
skorzeźba krzyża ''Virtuti Militari''. Na kwaterze wzdłuż prawego boku cmentarza 14 kamiennych płyt z wykutymi
krzyżami, odznakami I Brygady Legionów Polskich ''Za Wierną Służbę'' oraz napisami: ''NIEZNANY ŻOŁNIERZ

I
 BRYGADY LEG. POL. POLEGŁ W 1914 R.  Na dziewiątej płycie od wejścia napis: ''KAZIMIERZ  ZACHARS-
KI ŻOŁNIERZ I BRYGADY LEG. PO. POLEGŁ 15 MAJA 1915 R.''. Płyty spoczywają na postumentach o nieco
mniejszych wymiarach. Przy długim boku trójkąta  podłużna  kwatera ujęta w betonowy  krawężnik z pomnikiem  w 
środku w postaci płaskorzeźby kamiennej, przedstawijącej dwóch żołnierzy - poległego i atakującego z karabinem i
granatem. Płaskorzeźba w obudowie z łamanych kmieni wapiennych. U podnóża pomnika płasko leżąca płyta z rze-
źbą stylizowanego orła, przed którą pochylona płyta z napisem: CZEŚĆ I CHWAŁA / BOHATERSKIM ŻOŁNIE-
RZOM POLSKIM / POLEGŁYM POD KSANAMI / W DNIU 8.IX.1939 R. W LICZBIE 44 ŻOŁNIERZY / Z 11
P. P. TARNOWSKIE GÓRY''.
W lewym narożniku mogła w lastrikowej  obudowie z granitową tablicą z napisem: ''Ś.P. / JÓZEF LENCZEWSKI /  
PPOR. AK ODDZ.  ''SKOK''  PSEŁ. ''RYBKA'' / UR. 10.VII. 1912 / ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ  BOHATERSKĄ / W
WALCE O OPATOWIEC / 15.VIII. 1944 / CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI''.
Za  pomnikiem  centralnym  uszkodzony  znicz z łamanego  wapienia  na  piramidkowej  podstawce.  W  żywopłocie
zachowane  resztki z dawnego  ogrodzenia. Inicjatorami  budowy cmentarza  legionowego i pomnika w Czarkowach
byli: dr. Józef Bellert ( były legionista I Brygady ) oraz proboszczowie  parafi Stary Korczyn   -  ks. Jan Syrkiewicz
i ks. Stefan Opara. Cmentarz powstawał stopniowo.  23 września 1928 r. w obecności  najwyższych  władz  państwo-
wych - odsłonięto pomnik projektu Konstantego Laszczki. Posiadał on formę obelisku  zwieńczonego  odlaną w brą-
zie rzeźbą orła  zrywającego się do lotu. Z trzech stron pomnika wykute były napisy:
''KU CHWALE PIERWSZYCH BOJÓW JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI''
''W TEM MEJCU POLEGŁ W ZWYCIĘSKIEJ WALCE BOHATERSKI PLUTON MŁOTA FIJŁKOWSKIEGO
23.IX.1914''
''KIELCE  NOWY KORCZYN  OSTROWE  SZCZYTNKI CARKOWA OPATOWIEC  6.VIII.1914  25.IX.1914 ''.
Na tylnej  ścianie  pmnika napis: '' POWIAT  PIŃCZOWSKI  BOHATESKIM  BOJOWNIKOM  O  WOLNOŚĆ
OJCZYZNY 23.IX.1928''. Pod pomnikiem złożono  prochy  nieznanego legionisty  poległego  23 września 1914 i do
momentu przeniesienia spoczywającego przy drodze w Czarkowach.
Do góry strony
Fotografie pochodzą z początku lat  90. Będą także najnowsze fotografie stanu obecnego cmentarza.
W 1937 roku obok pomnika  złożono  prochy kilkunastu  legionistów  ekshumowanych i przeniesionych z cmentarzy i mogił   
wojennych w Busku, Jurkowie, Pińczowie, Skowronnie Górnym, Starym Korczynie i Stopnicy.
W czasie okupacji pochowano tu 44 żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku i prawdopodobnie kilkunastu party-
zantów Armii Krajowej. W 1945 roku pomnik  zburzono, kilka lat  później na zachowanym postumencie  ustawiono  żelazny            
krzyż. W Czarkowach był jeszcze inny cmetarz wojenny z lat 1914 - 1915. Pierwotnie obejmował kilkadziesiąt mogił z dębo-
wymi krzyżami oraz duży, wspólny krzyż. Pochowano tu 251 żołnierzy armii rosyjskej i 222 austro-węgierskej, ekshumowa-
nych w 1937 roku i przeniesionych na cmentarz wojenny w Opatowcu.