CHMIELNIK
Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r. i 1939 - 1945 r.
Szkic cmentarza - współczesny
Cmentarz po lewej stronie szosy  Chmielnik - Szydłów,  wydzielony
murem z cmentarza katolickiego. Założony jest na planie nieforem-
nego pięciokąta z dwiema alejkami krzyżującymi się na osiach kop-
ca i jedną wokół niego. Na cmentarz prowadzi osobne wejście z bra-
mką z żelaznych prętów. Naprzeciw wejścia kopiec ziemny, będący
mogiłą żołnierzy austro - węgierskich, poległych w I wojnie. 
Kopiec na planie elisy ( obwód ok. 45,5 m ) z leżącym na wierzchoł-
ku betonowym krzyżem, u podstawy  obudowany  kamiennym  mur-
kiem. U stóp kopca lastrikowa płyta i trzy metalowe znicze.
Po obu stronach alejki wejściowej kwatery  ziemne  w  betonowych
obramieniach:  po l ewej 5 kwater w  jednym  rzędzie, po  prawej  7
kwater w dwóch rzędach. Z prawej  strony kopca, po  obu  stronach
alejki bocznej - 4 mniejsze kwatery i 4 mogiły z lat sześćdziesiątych.
Kwatery opatrzone betonowymi  krzyżami przy których  tabliczki  z
napisami:  ZBIOROWA  MOGIŁA / ŻOŁNIERZY  POLSKICH / 
POLEGŁYCH W WALCE O WOLNOŚĆ / I  NIEPODLEGŁOŚĆ
OJCZYZNY / 1939 - 1945; nad napisem orzełek.
Spoczywa tu 95 żołnierzy  armii rosyjskiej i 35 austro - węgierskiej
poległych w 1914 i 1915 roku. Cmentarz  założony w 1918 r.  Po  II
wojnie światowej ogrodzony murem kamiennym. Na miejscu pochów-
ków z I wojny światowej zlokalizowano częściowo kwatery żołnierzy
polskich z 1939 r. oraz żołnierzy radzieckch ekshumowanych  w  la-
tach pięćdziesiątych i przeniesionych na  Cmentarz Wojsk Radziec-
kich w Kielcach. Z 1918 roku zachowany w pierwotnym  stanie jest
tylko kopiec.
Plan cmentarza z 1917 roku
Do góry strony