BUSKO
Cmentarz wojenny 1914 - 1915 r.
Szkic cmentarza wojennego w Busku
Cmentarz położony jest przy końcu ul. B. Prusa w kierunku
cmentarza katolickiego, widoczy między  domami w postaci    
wysokiej kępy topoli. Założony na planie  prostokąta ( 42 x
36 m), w tylnej  części z nasypem  ziemnym ( wys. ok. 3 m ),
ze środkową częścią wyższą i bocznymi niższymi, wysunięty-
mi do przodu. Obszar cmentarza  wyznaczają z trzech  stron
pozostałości  wału  ziemnego, od strony  drogi z przerwą  na
wejście. Przed nasypem niewielkie pagórki ziemne-pozosta-
łości po kwaterach. Cmentarz porośnięty trawą. 
Spoczywa tu 167 żołnierzy armii rosyjskiej i 37 austro - wę-
gierskiej, poległych głównie  jesienią i w grudniu 1914 roku,
ekshumowanych i przeniesionych z cmentarza  katolickiego
w Busku i z jego okolic. Cmentarz założony został w 1917 r.
poprawiony w 1922 r. Pierwotnie  posiadał  wyższy  nasyp  i 
wały z trzech stron, obsazone żywopłotem. Na nasypie stały
3 drewniane krzyże: Na środku łaciński, po bokach  prawo-
sławne. Przed nasypem była  mogiła dwóch  oficerów  rosyj-
skich, dalej na lewo 5 nieznanych  legionistów,  ekshumowa-
nych i przeniesionych w 1937 r. do Czarkowów na Cmentarz
Legionowy oraz kilka innych kwater, między którymi znajdo-
wały się alejki z ławkami. Na cmentarz prowadziła od strony
miasta alejka wysadzana kasztanowcami.
Na cmentarzu katolickim znajdowała się mogiła żołnierza z
1914 r. Pierwotnie posiadała żeliwny krzyż na kamiennym
postumencie z napisem. Nie zachowana. Na jej miejscu znaj-
dują się nowe pochówki. Pochowano w niej rotmistrza kawa-
lerii niemieckiej A. von Strachwitza,  zmarłego we wrześniu
lub w listopadzie 1914 r. w szpitalu wojskowym w Busku.
Fotografii chwilowo brak - opis pochodzi z końca ub. wieku.